PRIVACY POLICY

Mathias Lehner is eigenaar van lehner gunther (hierna: legu) en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. legu houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Concreet betekent dit:

– Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

legu behoudt te allen tijde het recht het privacy statement te wijzigen.

Download hier het actuele privacy statement.

legu is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy vragen heeft neem contact met ons op via 0031 6 1489 2723 of info (at) mathiaslehner (dot) nl.

DISCLAIMER
Mathias Lehner, eigenaar van lehner gunther  (Kamer van Koophandel 76864030), hierna te noemen legu, verleent u hierbij toegang tot mathiaslehner.nl hierna te noemen de website, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere bestanden die door legu en derden zijn aangeleverd. legu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van legu.

Beperkte aansprakelijkheid
legu spant zich in om de inhoud van de website actueel te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling door legu.

Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er komt geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij legu en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming door legu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dat bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Amsterdam, mei 2018. Deze disclaimer kan wijzigen.